Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

3 marca 2017

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

Dnia 1 marca br. weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia komornikowi sprzedaż ruchomości poprzez licytację elektroniczną. Taka licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. W razie złożenia stosownego wniosku, komornik powinien zajęte ruchomości oddać pod dozór osobie innej niż dłużnik, chyba że taki dozór został już ustanowiony albo ruchomości zostały złożone do depozytu sądowego lub oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Z wnioskiem o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wierzyciel może wystąpić jeszcze przed wyznaczeniem licytacji lub łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sama sprzedaż odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym komornik zamieści stosowne obwieszczenie wskazujące: przedmiot licytacji, warunki licytacji, sumę oszacowania, cenę wywołania, czas i miejsce, w których można obejrzeć ruchomość, zdjęcia ruchomości, nadto informację o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także wskazanie, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Dodatkowo, obwieszczenie musi zawierać wzmiankę, zgodnie z którą prawa osób trzecich nie będą przeszkodą dla przeprowadzenia licytacji oraz przybicia na rzecz nadawcy bez zastrzeżeń, jeśli takie osoby przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji ruchomości oraz uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Osoba przystępująca do licytacji, zgodnie z postanowieniami opisywanej nowelizacji, może złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo bezpośrednio uczynić to wobec komornika, który następnie zamieści o tym informację w systemie teleinformatycznym. Co ważne, dostęp do takiego systemu powinny mieć zapewnione sądy rejonowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej wyznaczać ma komornik, mając na względzie, by trwała ona co najmniej 7 dni, a zakończyła w godzinie urzędowania sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Już po zakończeniu licytacji, przybicie również ma się odbywać drogą teleinformatyczną, w taki też sposób można uiścić cenę nabycia ruchomości.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną