Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN

10 czerwca 2017

Taką tezę przyjął Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  IV CSK 343/16. W niniejszej sprawie powódka wracająca wieczorem do swojego mieszkania, usytuowanego w bloku, którym administrowała pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa, podczas wchodzenia do klatki schodowej - nefortunnie skręciła nogę.  Wejście na klatkę schodową było oświetlone lampą włączną mechanicznie (jej włącznik znajdował się wewnątrz klatki) oraz zwróconą tyłem do klatki schodowej latarnią uliczną. Powódka w następstwie skręcenia nogi, musiała przejść długotrwałe leczenie nogi i w związku z tym domagała się od Spółdzielni i jej ubezpieczyciela - odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za krzywdę, której doznała. Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez powódkę. SN jednoznacznie stwierdził, że oświetlenie klatki schodowej, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia, niewątpliwie obniżyło komfort użytkowania budynku, ale przede wszystkim stwarzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy ryzykowali potknięciem albo poślizgnięciem. Sąd Najwyższy odwołał się również do przepisów rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać oświetlenie elektryczne dojść i dojazdów do budynków wielorodzinnych i na tym tle zauważył, iż wprawdzie przepisy te nie znajdą zastosowania w sprawie (jako że blok zarządzany przez Spółdzielnię posadowiony został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o nieobowiązujące już przepisy), to wybór sposobu oświetlenia nie był zupełnie dowolny. W opinii SN to do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej należało sprawowanie odpowiedniego zarządu budynkiem i to na podstawie zarówno przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznaczało to dla pozwanej, że powinna ona zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości również w odniesieniu do rozwiązań technicznych użytych przy oświetleniu wejścia do budynku. Sąd Najwyższy stanął też na stanowisku, zgodnie z którym, gdy zarządca danej nieruchomości  nie stosuje nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających oświetlenie dojścia do klatki schodowej, to zagwarantować musi dodatkowe oświetlenie zewnętrzne. Za wystarczające należy uznać zaś takie oświetlenie wejścia do budynku, które umożliwi dostrzeżenie z łatwością zwykłych albo nietypowych przeszkód, które zwiększają ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia i to nawet w sytuacji, gdy lampa znajdująca przy wejściu do budynku nie świeci. SN przyznał rację powódce, że realizacja opisywanego obowiązku nie zależy od inicjatywy mieszkańców budynku, bowiem to Spółdzielnia zajmująca się zarządem nieruchomością w sposób profesjonalny, sama powinna ocenić, jakie oświetlenie należy zastosować. W szczególności powinna usunąć stwierdzone w tym zakresie braki. Sąd Najwyższy wskazał też, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, istnieje jeden wyjątek, który mógłby wyłączyć ewentualną odpowiedzialność Spółdzielni za powstałą szkodę -  chodzi tu o sytuację, gdyby pozwana dowiodła, że wypadek powódki nie pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (np. taki związek przyczynowy nie zaistniałby, gdyby lampa usytuowana bezpośrednio u wejścia do klatki była sprawna i włączona). W obliczu nieustalenia przez sądy orzekające w sprawie, iż taka sytucja miała miejsce, zarówno teza o braku adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 kc, jak też o braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Spółdzielni za szkodę na podstawie art. 415 kc, w opinii SN była przedwczesna.

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Kolejne postępowanie zakończone sukcesem

4 grudnia 2018

Niedawno przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się interesujący proces. W imieniu klientki domagaliśmy się od jednego ze szczecińskich szpitali zadośćuczynienia w wysokości 60 tys. zł oraz odszkodowania w kwocie 20 tys. zł w związku z doznanymi przez nią cierpieniami fizycznymi i psychicznymi. Pozwany szpital u reprezentowanej przez nas klientki...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną