Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

14 czerwca 2017

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

W dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt I PK 176/16, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał, iż to nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób świadczenia tejże umowy. SN odmówił również decydującej roli woli stron podpisujących umowę, choć uznał, że ma ona znaczenie. Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Pracownik pewnej firmy ochroniarskiej – Waldemar R. pracował na podstawie umowy zlecenia dla jednostki wojskowej w Kutnie. Pierwszą umowę, która następnie była przedłużana, mężczyzna podpisał w październiku 2009 r.  Zakończyła się ona w grudniu  2011 r. Waldemar R. próbował w tym czasie zmienić umowę zlecenia na umowę o dzieło, ale bezskutecznie. Mężczyzna nigdy nie wnosił też o etat. W obliczu nieskuteczności swoich działań, mężczyzna wystąpił do sądu przeciwko spółce, należącej do MON, w celu ustalenia istnienia stosunku pracy jak również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w dniu 2 października 2015 r. oddalił powództwo Waldemara R., uznawszy, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z umową zlecenia. Sąd ten stwierdził także, że na mocy podpisanej umowy powód miał prawo w sposób swobodny ustalać swój czas pracy, zaś grafik zajęć ustalany był przez oficera dyżurnego. Z kolei Instrukcja ochrony opracowywana była natomiast przez komendanta oraz dowódcę zmiany. Zdaniem Sądu Rejonowego, nie była to umowa o pracę, ale umowa zlecenia, bowiem decydujące znaczenie  miała wola stron. Mężczyzna złożył apelację od powyższego rozstrzygnięcia, która trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi. W wyroku z 28 stycznia 2016 r., Sąd II instancji odmiennie aniżeli jego poprzednik ocenił umowę, przyznając tym samym rację powodowi.  W opinii Sądu Okręgowego praca świadczona przez Waldemara R. była podporządkowana oraz wykonywana pod nadzorem, o czym stanowi art. 22 § 1 kodeksu pracy. Skargę kasacyjną  od tego wyroku wywiodła z kolei pozwana spółka, która wyrokowi zarzuciła naruszenie procedury cywilnej, przejawiającej się w pominięciu niektórych ważnych materiałów dowodowych, naruszenie ustawy o ochronie mienia i osób, a także wspomnianego art. 22 § 1 kp. Skarżąca argumentowała, że jej zdaniem Sąd pominął m.in. specyfikę obiektu MON, hierarchię organizacyjną, jaka w nim panuje. Pełnomocnik spółki dodała też, że zgodnie z zawartą z Waldemarem R. umową, powód nie musiał wykonywać pracy osobiście, gdyż mogły go zastępować osoby wymienione na liście innych ochroniarzy. Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów, utrzymując w mocy zaskarżony wyrok. Zdaniem SN w omawianej sprawie przeważały cechy umowy o pracę, a nie zlecenia, choć były w niej cechy starannego działania. Sędzia Piotr Prusinowski tak wypowiedział się o sprawie:,,nie wystarczy wpisanie do umowy, że pracownik nie musi świadczyć pracy osobiście, ale należy te zapisy wykonywać. W tej sprawie powód ani razu nie wykorzystał zastępstwa”.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną