Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego? Ciekawy pogląd SN

28 czerwca 2017

Kiedy można żądać wyłączenia sędziego?  Ciekawy pogląd SN

Na ten temat bardzo ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 9 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II UO 1/17. Zauważył w nim mianowicie, że subiektywna, jednakże uzasadniona wątpliwość strony co do obiektywizmu sędziego uzasadnia jego wyłączenie. Niniejsze postanowienie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny: przed sądem apelacyjnym toczyło się postępowanie o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, w toku którego ubezpieczona złożyła wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów całego sądu, przed którym toczyło się postępowanie. Zdaniem wnioskodawczyni w sprawie ziściły się przesłanki do dokonania takiego wyłączenia, ponieważ wytoczyła ona swe powództwo przeciwko Skarbowi Państwa - sądowi apelacyjnemu, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów jako pracowników tego sądu. Co więcej, ubezpieczona podkreśliła, że z racji wniesionego przez nią powództwa, sędziowie tego sądu mogą być do niej negatywnie nastawieni. Dodać należy, że również kilka lat wcześniej wskazany sąd apelacyjny zainicjował w sprawie ubezpieczonej postępowanie dyscyplinarne, co w opinii ubezpieczonej, świadczy o braku pełnej bezstronności sędziów sądu apelacyjnego. W związku z tymi okolicznościami, kobieta podniosła, że zawiadamiała jednocześnie prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych sędziów tego sądu. Wspomnieć wypada, że niejako niezależnie od wniosku ubezpieczonej, dwóch sędziów wskazanego sądu apelacyjnego złożyło oświadczenia, w których stwierdzili, że istnieją podstawy do ich wyłączenia od prowadzenia niniejszej sprawy. Rozpoznający sprawę SN wyłączył wszystkich sędziów tego sądu od rozpoznania sprawy ubezpieczonej, wyznaczając do tego postępowania inny sąd apelacyjny. Sąd Najwyższy zauważył, że dominującą linią orzeczniczą dotyczącą opisywanego zagadnienia jest ta, która przyjmuje, że wyłączenie sędziego jest niezbędne już wówczas, gdy strona ma subiektywną, ale uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności danego sędziego. Stanowisko to jest spójne także z poglądem samego SN, wyrażonego w postanowieniu z dnia 29 października 1993 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I CO 37/93. W opinii SN rolą przepisów poświęconych wyłączeniu sędziego od orzekania w sprawie jest umożliwienie sprawowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach optymalnych, takich, które wyłączają wszelkie wątpliwości co do bezstronności sędziego, nadto mają one również znaczenie z punktu widzenia opinii publicznej. Warto przywołać tutaj stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie III PZ 11/10 III PZ, w którym Sąd ten uznał, że przepisy te mają eliminować sytuacje, które w społecznym odbiorze mogłyby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziów. Zdaniem SN okoliczności wymienione przez ubezpieczoną oraz wnioski płynące z oświadczeń sędziów, uzasadniają uwzględnienie żądania ubezpieczonej w całości. Mogą one bowiem wywołać subiektywne wątpliwości co do bezstronności sędziów i to zarówno u stron postępowania jak też u opinii publicznej. Wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu pozwoli natomiast na uniknięcie sytuacji, w której ci sędziowie mogliby zostać narażeni na zarzut braku obiektywizmu (choć z przyczyn niezależnych od nich samych), toteż Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek kobiety.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną