Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

9 lipca 2017

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

W dniu 25 maja 2017 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt V KK 129/17. Sąd ten stanął w nim na stanowisku, iż informacja o depresji oskarżonego stanowi sygnał wskazujący na istnienie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, wyłączając  tym samym możliwość skazania go bez rozprawy. Sąd w takiej sytuacji nie może bowiem przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. W niniejszej sprawie pewien oskarżony uznany został za winnego popełnienia przestępstwa kradzieży z art. 278 § 1 kk. Za to przestępstwo sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności. Skazanie odbyło się na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie art. 335 § 1 kpk, zaś uprawomocnienie wyroku nastąpiło we wrześniu 2016 r. Kasację na korzyść skazanego wniósł Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości, który domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Co więcej, Prokurator Generalny w swojej kasacji podniósł zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk, polegającego na niezasadnym uwzględnieniu wniosku prokuratora i wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego wówczas, gdy już na etapie postępowania przygotowawczego, zachodziły uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego, które potwierdziły się zresztą w toku postępowania sądowego, a samo postępowanie toczyło się bez udziału obrońcy, co - jak zauważył autor kasacji - stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 10 kpk. Sąd Najwyższy uznał tę kasację za oczywiście zasadną, uwzględniając tym samym zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczące skazania bez rozprawy. Sąd Najwyższy w swoich rozważaniach w pierwszej kolejności odniósł się do art. 335 § 1 kpk, wskazując, iż zgodnie z tym przepisem skazanie na posiedzeniu jest możliwe wówczas, gdy oskarżony przyznaje się do winy, jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Tymczasem w realiach sprawy nie można było przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, bowiem od początku postępowania pierwszoinstancyjnego znana była informacja, wskazująca na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Oskarżony bowiem w postępowaniu przygotowawczym san oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję. Zdaniem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji należało wyjaśnić, czy oskarżony w ogóle może ponosić odpowiedzialność karną z uwagi na zakłócenie czynności psychicznych. W opinii SN w sprawie nie zachodziła bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci braku obrońcy w sytuacji obrony obligatoryjnej (art. 439 § 1 pkt 10 kpk), jako że uprawniony organ procesowy nie powziął uprzednio wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, który uzasadniałby ustanowienie obrońcy z urzędu.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną