W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

7 sierpnia 2017

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 16 maja 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II PZ 5/17. W sprawie tej Sąd I instancji oddalił powództwo o odprawę pieniężną, jakiej powód dochodził w wysokości 9 150 zł. Od tego rozstrzygnięcia powód wniósł apelację, wskazując, że wartość przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego wynosi 10 002 zł, na którą to kwotę składa się dochodzona wartość odprawy w wysokości 9 150 zł oraz wartość skapitalizowanych odsetek w kwocie 851,08 zł. Sąd II instancji w swoim wyroku odrzucił apelację w części, w jakiej odnosiła się ona do żądania ponad kwotę 9 150 zł, w pozostałym zakresie natomiast oddalił apelację. Zdaniem tego Sądu powód, działający przez profesjonalnego pełnomocnika już na rozprawie przed sądem pierwszej instancji ustnie zgłosił rozszerzenie powództwa, jednakże czynność ta była nieskuteczna w świetle przepisów procesowych, w związku z czym Sąd nie mógł w skuteczny sposób rozsądzić sporu co do rozszerzonej części powództwa. W konkluzji Sąd II instancji zauważył, że skoro rozszerzenie powództwa nie wywołało skutków procesowych, to sąd odwoławczy nie mógł merytorycznie rozpoznać apelacji wniesionej w tym zakresie, czego następstwem było odrzucenie apelacji w zakresie kwoty przewyższającej żądanie w wysokości 9 150 zł. Na orzeczenie sądu odrzucające apelację, powód wniósł zażalenie, domagając się uchylenia tego rozstrzygnięcia. W opinii powoda Sąd II instancji dopuścił się naruszenia szeregu przepisów procesowych, wskutek czego wydał wadliwe orzeczenie. Powód jako wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego wskazał kwotę 10 002 zł. Stwierdził on również, iż skoro dochodził on kwoty przekraczającej 10 000 zł, to jego sprawa winna zostać osądzona przez SN. Sąd Najwyższy z kolei odrzucił opisane zażalenie, uznając je za niedopuszczalne. Odniósł się w tej mierze do art. 398² kpc, wskazując, iż artykuł ten rozstrzyga o tym, czy określona sprawa może być zaskarżona w drodze kasacji. W myśl tej regulacji:

§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;

3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

SN wyraźnie zaakcentował też, że omawiany przepis ma charakter bezwzględny. Nie jest dopuszczalne zatem, by strony dowolnie określały w piśmie procesowym wartość przedmiotu zaskarżenia, po to tylko, by uzyskać możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, pozostaje w ścisłym związku z zakresem zaskarżenia kasacyjnego. Jeśli zatem skarga kasacyjna nie dotyczy całości roszczeń, wówczas wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od wartości przedmiotu sporu czy wartości przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego. Sąd Najwyższy dodał również, iż wartość roszczenia, względem którego Sąd odwoławczy wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji, nie podlega uwzględnieniu w wartości przedmiotu zaskarżenia, jaka decyduje o dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.  Nie jest bowiem dopuszczalne kumulowanie wartości przedmiotu sporu w sprawie z wartością przedmiotu zażalenia, ponieważ są to osobne zagadnienia. W obliczu powyższego zażalenie powoda było niedopuszczalne.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną