Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

30 października 2017

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1771/16 wydał wyrok, w którym stwierdził, że na gruncie polskiego prawa nie istnieje pojęcie dobra osobistego w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie. W związku z tym stwierdził, iż rodzic dziecka, które stało się kaleką nie może domagać się zadośćuczynienia za zakłócenie jego życia rodzinnego. W niniejszej sprawie powodowie a zarazem rodzice dziecka, które ucierpiało w wypadku samochodowym, żądali od ubezpieczyciela kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje żądanie argumentowali tym, że wskutek nieszczęśliwego wypadku ich syn został kaleką, co powoduje u nich cierpienie. Co ważne, sądy obu instancji nie przychyliły się do powyższego żądania, uznając powództwo za bezzasadne. W 2011 r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył syn powodów jako pasażer pojazdu. Sprawca wypadku był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W następstwie wypadku syn powodów doznał istotnego uszczerbku na zdrowiu, pomimo hospitalizacji i rehabilitacji, syn powodów w dalszym ciągu pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu zupełnym. Może poruszać się  jedynie na wózku inwalidzkim, przy czym nie może samodzielnie nim kierować. Zdaniem lekarzy stan jego zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał. Zaistniała sytuacja istotnie wpłynęła na stan psychiczny oraz sytuację życiową jego rodziców. Rodzina przed wypadkiem wiodła spokojne życie, zaś powodowie nie tylko chętnie zajmowali się piątką swoich dzieci i byli aktywni zawodowo, ale też udzielali się towarzysko. Obecnie cały swój czas podporządkowali synowi, któremu pomagają w codziennych czynnościach karmiąc go i myjąc. Dodatkowo odwożą go na rehabilitację, prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne w domu oraz starają się zapobiegać powstawaniu odleżyn u syna. W związku ze swoją obecną sytuacją życiową odczuwają oni lęki, niepokoje, cierpią z powodu zaistniałego wypadku. Co ważne, syn powodów w innym postępowaniu uzyskał zadośćuczynienie na kwotę 700 000 zł, dodatkowo przyznano na jego rzecz odszkodowanie, koszty opieki i rentę. Otrzymane środki finansowe pozwoliły rodzinie na zmianę miejsca zamieszkania – z niewielkiego mieszkania przeprowadzili się oni bowiem do domu jednorodzinnego. Powodowie co miesiąc uzyskują kwotę 1 300 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę nad synem. Dodatkowo wszelkie wydatki związane z prowadzeniem domu, pokrywane są z otrzymanej przez ich syna renty. Analiza przytoczonych okoliczności doprowadziła Sądy orzekające w niniejszej sprawie do konkluzji, że dobrem osobistym nie może być oczekiwanie, że relacje w rodzinie zawsze będą układać się idealnie. Choć obecna sytuacja życiowa powodów, w tym zwłaszcza kalectwo ich syna może prowadzić do frustracji i cierpienia, to jednak wniesione przez nich powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Brak jest bowiem przepisu prawa, który pozwalałby na zasądzenie zadośćuczynienia właśnie z uwagi na fakt naruszenia zwyczajnych więzi między rodzicami a dziećmi oraz niezakłóconego życia rodzinnego. Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi syn powodów mimo swojej niepełnosprawności utrzymuje więź emocjonalną z rodzicami, a zatem nawet gdyby istniało dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, to i tak w realiach sprawy pozew byłby niezasadny.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną