Kiedy wierzyciel może popaść w zwłokę? Ciekawy wyrok SA w Krakowie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy wierzyciel może popaść w zwłokę? Ciekawy wyrok SA w Krakowie

13 listopada 2017

Kiedy wierzyciel może popaść w zwłokę? Ciekawy wyrok SA w Krakowie

W dniu 8 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1216/16 Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym stwierdził, że wierzyciel nie powinien bezzasadnie odraczać momentu przyjęcia świadczenia od dłużnika. Brak współdziałania wierzyciela i jego dłużnika potraktować można jako zwłokę wierzyciela, która prowadzi w rezultacie do zwolnienia dłużnika z odpowiedzialności za niewykonane zobowiązania. Czego dotyczyła niniejsza sprawa? Otóż powodowie żądali pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, jakim była zawarta przed sądem ugoda, której jeden z punktów dotyczył odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty 330 000 zł. Powodowie wskazywali, iż jako dłużnicy mieli obowiązek uiścić na rzecz pozwanego określoną kwotę pieniężną, ale obowiązku tego nie dopełnili tylko z winy pozwanego, który podejmował liczne działania zmierzające do tego, by opóźnić zapłatę, w tym choćby nie podał dłużnikom numeru rachunku bankowego, na który mieli wpłacić żądaną kwotę. Zdaniem powodów to pozwany jako wierzyciel powinien dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej uzyskać należne mu pieniądze, tymczasem w opisywanej sprawie nie miało to miejsca. Pozwany w obliczu powyższych zarzutów, wniósł o oddalenie powództwa, zaprzeczył również, aby miał w złośliwy sposób utrudniać powodom spełnienie świadczenia. Sąd okręgowy – zgodnie z żądaniem powodów - pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w części, w jakiej dotyczył odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty 330 000 zł za okres od 1 maja 2012 r. do 2 sierpnia 2013 r., zaś pozostałym zakresie oddalił powództwo. Choć z orzeczeniem tym nie zgodził się pozwany, wnosząc od niego apelację, Sąd II instancji oddalił jego skargę. Co ciekawe, uprzednio już toczył się inny spór sądowy pomiędzy tymi samymi stronami. Również wtedy zawarto ugodę sądową, na mocy której pozwani zobowiązali się uiścić na rzecz powoda sumę 330 000 zł. Warto zaznaczyć, że powodowie nie posiadali wówczas dostatecznych środków pieniężnych, które mieli zapłacić pozwanemu i stąd podjęli starania o uzyskanie kredytu. Bank udzielił im stosownej promesy oraz zobligował powodów do podania numeru rachunku bankowego wierzyciela. Choć dłużnicy parokrotnie wzywali do tego wierzyciela, ten nie podał swojego numeru. Wierzyciel tłumaczył się, że nie podał wierzycielom takiego numeru, bowiem znając ich sytuację finansową nie wiedział, kiedy będą mieli dostateczne środki, aby uregulować inne zobowiązania wynikające z zawartej ugody. W obliczu takiej sytuacji, powodowie złożyli wniosek o zezwolenie na złożenie kwoty 330 000 zł do depozytu sądowego, na co Sąd przystał. Zastrzegli jednak, że pieniądze te mogą być wydane pozwanemu. Pozwany również wówczas wniósł apelację, która została uznana za bezzasadną. Co istotne, choć Sąd wyraził na to zgodę, to jednak na umieszczenie środków pieniężnych w depozycie nie zgodził się bank, w następstwie czego nie udzielił ostatecznie kredytu powodom, a promesa na kredyt straciła ważność. Pomimo zaistniałych trudności, wierzyciel zwrócił się do Sądu o wypłatę gotówki, po czym spostrzegł, że pieniądze w ogóle nie zostały tam wpłacone. Wtedy też wezwał powodów do uregulowania zadłużenia i dopiero 2 sierpnia 2013 r. podał im numer swojego konta. Powodowie znowu rozpoczęli procedurę starania się o kredyt, jednakże było to o tyle utrudnione, że pozwany zwrócił się już do komornika o przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Gdy bank uzyskał informację o zajęciu komorniczym, odmówił powodom kredytu. Sądy, które pochyliły się nad niniejszą sprawą uznały, że to po stronie pozwanego (wierzyciela) leżał obowiązek ścisłej współpracy z powodami, w tym podania im stosownego numeru rachunku bankowego. Pozwany wiedząc o tym, że numer rachunku jest nieodzowny dla uzyskania kredytu, zwlekał z jego podaniem, co oceniać należy jako naruszenie obowiązków wierzyciela. Jego działania, a właściwie bierność w tej mierze przyczyniły się do tego, że wierzyciel popadł w zwłokę, a tym samym dłużnicy zostali zwolnieni z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną