Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

15 listopada 2017

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

Na takie pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Białymstoku w swoim wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 79/17. Otóż zdaniem tego Sądu samo stwierdzenie istnienia wady w sprzedanym towarze nie uzasadnia odmowy uiszczenia jego ceny. Dodatkowo kupujący powinien wówczas złożyć stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny albo potrąceniu oraz powołać się na rękojmię. Czego dotyczyła sprawa? Spółka występująca w roli powoda żądała od pozwanego zapłaty ponad 500 000 zł. Powódka zawarła z pozwanym umowę o współpracę, na mocy której miała sprzedawać pozwanemu określone produkty. Powódka dostarczyła pozwanemu przeszło kilkadziesiąt tysięcy preparatów, jednakże pozwany nie uiścił za nie należnej sumy wskazując, że jedna partia towaru była wadliwa, w następstwie czego wstrzymał się od dokonania zapłaty do czasu wyjaśnienia tego problemu. Sąd Okręgowy, który pochylił się nad sprawą w I instancji w całości uwzględnił powództwo. Uznał mianowicie, iż w myśl art. 535 kc to na pozwanym spoczywał obowiązek zapłaty umówionej kwoty sprzedaży, zaś zarzut podniesiony przez pozwanego uznał za bezzasadny. Zaznaczył, iż strona pozwana zgłosiła reklamację dopiero wówczas, gdy nadszedł termin zapłaty. Ponadto zdaniem Sądu I instancji pozwany nie wykazał żadnych konkretnych nieprawidłowości, którymi miał być objęty towar, a jedynie ogólnie powołał się na ,,podejrzenie wad jakościowych”. Sąd zwrócił tutaj uwagę również na art. 563 § 1 kc, zgodnie z którym pozwany winien zbadać otrzymane preparaty niezwłocznie po ich odebraniu, najpóźniej zaś w dniu wystąpienia z reklamacją. Tymczasem w niniejszej sprawie pozwany uczynił to już później, a zatem utracił uprawnienia płynące z rękojmi. Pozwany odwołał się od opisanego rozstrzygnięcia, zarzucając Sądowi, iż ten nie przeprowadził postępowania dowodowego w celu ustalenia wadliwości dostarczonych produktów. Pozwany wskazał też, iż w art. 563 § 1 kc brak jest konkretnego terminu, do którego należy zbadać produkty, a zatem dochował w tej mierze staranności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację, choć uznał, że zarzuty pozwanego częściowo są uzasadnione. Zauważył mianowicie, iż w treści umowy łączącej strony pojawił się zapis, że termin na zbadanie przez pozwanego widocznych wad produktów wynosi 14 dni. Natomiast te wady, na które zwraca uwagę pozwany stanowiły wady ukryte, ponieważ dotyczyły chemicznego składu preparatów. Pozwany poinformował powódkę o podejrzeniu istnienia takich wad oraz poddał preparaty badaniom, przy czym proces ich weryfikacji trwał 2 miesiące. W tym stanie rzeczy – w opinii SA – nie można przyjąć, iż strona pozwana nie zachowała wymogów staranności. Jednakże strona pozwana, choć powołała się na istnienie wad, to jednak nie złożyła stosownego oświadczenia woli w tej mierze ani w postępowaniu przed sądem ani uprzednio. W szczególności za takie oświadczenie woli nie może być traktowana sama odmowa uiszczenia ceny. Skoro zatem pozwany nie wykorzystał uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi uznać należy, że samo wskazanie wadliwości produktów, nie mogło zwolnić go z obowiązku zapłaty umówionej kwoty, stąd też Sąd ten uznał wyrok Sądu I instancji za słuszny i zasadny.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną