Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia?

18 stycznia 2018

Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia?

Odpowiedzi na powyższe pytanie można poszukiwać w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 548/17. Realia sprawy prezentowały się następująco: powód wystosował pozew przeciwko swojemu synowi, domagając się rozwiązania umowy dożywocia. Na poparcie swego stanowiska wskazał, iż przeniósł na syna własność nieruchomości zabudowanej, będącej gospodarstwem rolnym. W zamian syn miał zapewnić ojcu dożywotnie utrzymanie, przyjąć go jako domownika oraz dokonywać na jego rzecz niezbędnych świadczeń. Niestety, syn nie wywiązywał się z postanowień umowy. Nie tylko nie objął gospodarstwa rolnego, ale porzucił je wraz z całym inwentarzem, w następstwie czego powód pozostał bez opieki. Sąd Okręgowy oddalając powództwo podkreślił, że jeżeli pojawi się konflikt pomiędzy dożywotnikiem a osobą uprawnioną z umowy dożywocia, która czyni niemożliwym dalsze wykonywanie umowy w sposób zgodny z jej treścią, sąd może na żądanie każdej ze stron zamienić zarówno wszystkie jak i tylko wybrane uprawnienia dożywotnika na dożywotnią rentę, a w szczególnych przypadkach, przy  jednoczesnym spełnieniu przesłanek dodatkowych - rozwiązać umowę. Z rozwiązaniem umowy możemy mieć bowiem do czynienia dopiero wtedy, gdy osoba zobowiązana z umowy dożywocia zupełnie lekceważy dożywotnika, dopuszcza się względem niego czynów karalnych czy całkowicie odmawia należnych mu świadczeń. Jak zauważył Sąd, w niniejszej sprawie taka sytuacja nie nastąpiła. Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W jego opinii kluczową przesłanką, pozwalającą na rozwiązanie umowy dożywocia jest (podobnie zresztą jak ma to miejsce przy żądaniu zamiany świadczeń objętych prawem dożywocia na rentę) niewłaściwy układ stosunków, powodujący, że strony nie mają ze sobą bezpośredniej styczności. Rozwiązanie umowy ma charakter wyjątkowy, Sąd orzekając w jego przedmiocie winien brać pod uwagę interesy stron, w tym także ekonomiczne. Jednakże przez przypadek wyjątkowy w myśl art. 913 § 2 kc rozumieć należy nie tylko drastyczne przejawy uniemożliwiające bezpośrednią styczność stronom umowy, ale również takie sytuacje, kiedy to zobowiązany z umowy dożywocia porzuca nieruchomość, nie wykonuje obowiązków względem dożywotnika, wypaczając sens umowy dożywocia - tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. Sąd II instancji podkreślił też, że w związku z zawartą umową powód poniósł straty - stracił majątek oraz pozostał bez opieki. Z kolei pozwany wydał już pieniądze uzyskane z dotacji w ramach programu dla młodych rolników, w związku z czym zobowiązany jest do ich zwrotu. Aktualnie pozostaje również na utrzymaniu matki, a zatem nie miałby możliwości wywiązać się z renty, na którą ewentualnie mogłoby zostać zamienione dożywocie. Wszystkie te okoliczności w opinii SA w Białymstoku przemawiają za koniecznością rozwiązania umowy dożywocia.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną