O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

28 maja 2018

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

Nad szeroko rozumianym zagadnieniem ,,informacji publicznej” pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 803/17. Sąd ten przyjął mianowicie, że aby informacja publiczna stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa – musi posiadać wartość gospodarczą, stąd też nie można odmówić jej udostępnienia tylko na tej podstawie, że podmiot zobowiązany do jej ujawnienia nie chciał tego uczynić. W niniejszej sprawie pewna gmina zwróciła się do spółki z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej w postaci umowy na korzystanie z zarządzanego przez nią peronu na jednym z dworców autobusowych. Spółka odmówiła wyjawienia takich danych powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Argumentowała również, iż nawet gdyby informacje, których udzielenia domagała się gmina, nie przedstawiały żadnej wartości gospodarczej, to i tak nie muszą być udostępnione, gdy podmiot, do którego zwrócono się o ich ujawnienie, chciał zachować te informacje jako niepoznawalne dla osób trzecich. Sąd Administracyjny nie podzielił zdania spółki, uznając jego decyzję za przedwczesną. Zauważył, że konkretna informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli posiada cechę materialną jaką jest określona wartość ekonomiczna, a także cechę formalną w postaci podjęcia przez zobowiązanego do ujawnienia informacji takich działań, które są niezbędne dla zachowania poufności informacji. W konsekwencji, aby uznać decyzję odmawiającą ujawnienia informacji za prawidłową, muszą być spełnione obie te przesłanki. WSA we Wrocławiu podkreślił również, że informacja, o którą wystąpiła gmina była informacją publiczną, bowiem odnosiła się do sposobu i warunków korzystania z części obiektu użyteczności publicznej, jakim był dworzec autobusowy. Co więcej spółka, niezależne od formy, w której działała miała obowiązek stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ wykonywała ona zadania publiczne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie transportu lokalnego. Poza tym Skarb Państwa miał większościowy udział w jej kapitale zakładowym. Zdaniem Sądu spółka w żaden sposób nie wykazała, że informacje, jakich domagała się gmina są objęte tajemnicą przedsiębiorcy. Jak zauważył Sąd, ujawnienie okresu czasu, na jaki zawarto umowę o korzystanie z peronu oraz celu zawarcia umowy w żaden sposób nie mogło powodować negatywnych konsekwencji gospodarczych dla spółki. W swoich rozważaniach Sąd wyraźnie sprzeciwił się twierdzeniu pozwanej spółki jakoby przesłanka wartości gospodarczej informacji nie była warunkiem koniecznym uznania jej za tajemnicę przedsiębiorcy. Gdyby bowiem taką tezę uznać za słuszną, prawo do informacji publicznej dotyczącej działalności przedsiębiorcy zostałoby ograniczone do tych informacji, na których ujawnienie przedsiębiorca wyraził zgodę, a to z kolei było sprzeczne tak z celem instytucji dostępu do informacji publicznej jak i celem ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną