Czy bliskim zmarłego sprawcy wypadku przysługuje zadośćuczynienie? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy bliskim zmarłego sprawcy wypadku przysługuje zadośćuczynienie?

14 sierpnia 2018

Czy bliskim zmarłego sprawcy wypadku przysługuje zadośćuczynienie?

Nad takim zagadnieniem pochylił się Sąd Apelacyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I ACa  235/17). W toku postępowania w pierwszej instancji konkubina i córka zmarłego motocyklisty wniosły o przyznanie na ich rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, zaś pozwany domagał się oddalenia powództwa. Jak wynika z ustaleń Sądu okręgowego w sierpniu 2010 r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym śmierć poniósł motocyklista. Zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ulic, kiedy to osoba kierująca samochodem skręcała w lewo, a motocykl przejeżdżał przez skrzyżowanie na wprost. Kierowca samochodu włączył kierunkowskaz i zaczął skręcać z prędkością ok. 10 km/h, następnie zatrzymał się po środku skrzyżowania, przepuszczając pojazdy jadące z przeciwnej strony. Gdy auto znajdowało się już na jezdni ulicy, na którą kierowca zamierzał skręcić, spostrzegł on światła ze swej prawej strony, a następnie odczuł uderzenie w tył samochodu. Z danych jakimi dysponował Sąd I instancji wynikało, że motocykl jechał z prędkością ok. 120 km/h, podczas gdy dopuszczalna prędkość na tym odcinku drogi wynosiła zaledwie 50 km/h. Bezpośrednio przed zdarzeniem motocyklista hamował. Co ważne, w momencie podejmowania decyzji o skręcie w lewo kierowca samochodu nie widział motocykla, a nawet gdyby go dostrzegł, nie mógłby przewidzieć, że porusza się on z tak znaczną prędkością. W konsekwencji należało przyjąć, że osoba kierująca samochodem mogła przypuszczać, że zdąży bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie. W toku postępowania ustalono, że gdyby motocyklista poruszał się z dozwoloną prędkością, wypadek by się nie wydarzył. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd I instancji oddalił powództwo argumentując swoje stanowisko m.in. tym, że zachowanie kierowcy samochodu było prawidłowe, a do zdarzenia doszło z uwagi na fakt, że motocyklista poruszał się z nadmierną prędkością – tym samym spełniona została przesłanka wyłącznej winy poszkodowanego, a osoba kierująca pojazdem nie będzie ponosiła odpowiedzialności odszkodowawczej. Pomimo wniesienia apelacji od rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego przez obie powódki, Sąd Odwoławczy zaaprobował stanowisko uprzednio orzekającego Sądu i oddalił apelację. Sąd Apelacyjny zaakcentował raz jeszcze, że zachowanie kierowcy samochodu nie miało wpływu na zaistnienie wypadku. Zdaniem Sądu II instancji to kierujący pojazdem dopuścił się rażącego lekceważenia ograniczenia prędkości panującego na drodze, a zatem przyjął na siebie ryzyko, że nie zdąży wyhamować czy ominąć przeszkody na jezdni, a także – że inni użytkownicy drogi nie dostrzegą go na czas. Ponadto na krytykę zasługiwał w opinii SA w Łodzi argument powódek, że to kierowca auta powinien czekać na skrzyżowaniu i powstrzymywać się przed manewrem do czasu pojawienia się motocykla. Wszak gdyby uznać go za słuszny, to w ogóle nie byłoby możliwe wykonanie skrętu i opuszczenie skrzyżowania. Jak wynika z art. 436 § 2 kc w sytuacji zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, posiadacze pojazdów mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód stosując zasady ogólne. Z kolei w myśl art. 436 § 1 kc w zw. z art. 435 § 1 kc posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch tego pojazdu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. W niniejszej sprawie jedyną przyczyną wypadku drogowego było zachowanie motocyklisty, które jak określił SA w Łodzi należało uznać wręcz za brawurowe. Brak było zatem jakichkolwiek podstaw, aby przyznać zadośćuczynienie na rzecz powódek.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną