O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

27 sierpnia 2018

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Łd 64/18) choć osoba, która na co dzieńkorzysta z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi liczyć się z tym, że będzie musiała opłacić zaległy abonament, to jednak w pierwszej kolejności należy umożliwić jej dobrowolne uiszczenie zaległości. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w październiku 2015 r. skierował do T.S., na jego adres zamieszkania upomnienie w sprawie opłaty abonamentowej za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2015 r. Jako że adresata nie było w domu, przesyłkę odebrał jego syn. Co ważne, listonosz nie zaznaczył jednak na potwierdzeniu odbioru, że list odebrał dorosły domownik. W związku z doręczeniem upomnienia, przeciwko T.S. wszczęto egzekucję administracyjną. Właściwy adresat - T.S. podnosił, że nie otrzymał upomnienia, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest nielegalne. Podkreślił też, że poczta nie zaznaczyła w tytule wykonawczym, w jaki sposób upomnienie zostało doręczone, a on sam nie upoważnił żadnego z domowników do odbierania adresowanej do niego korespondencji. Zaprzeczył też jakoby syn przekazał mu odebrane pismo. Powyższe zarzuty spotkały się z krytyką tak Poczty Polskiej jak i organów egzekucyjnych.  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż dowodem odebrania przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, na którym widnieje podpis dorosłego syna T.S. Mimo iż jest on nieczytelny, to listonosz uzupełnił go o imię, nazwisko odbierającego, a także stopień pokrewieństwa. W jego opinii skoro właściwy adresat neguje prawdziwość podpisu na potwierdzeniu odbioru, winien tę okoliczność udowodnić. Podkreślić trzeba, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych posługuje się domniemaniem, w myśl którego osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Kontrolą wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej zajmuje się wyznaczony w tym celu operator, obecnie na lata 2016-2025 została nim Poczta Polska SA. Istotnym jest, że do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a wierzycielem uprawnionym zarówno do prowadzenia egzekucji jak i wystawiania tytułów wykonawczych związanych z zaległościami abonamentowymi jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. WSA w Łodzi, do którego wpłynęła sprawa zauważył, że gdy adresat przesyłki jest nieobecny, można doręczyć ją za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, jeśli ten podjął się oddania pisma adresatowi. Z kolei o samym fakcie doręczenia listu również należy zawiadomić adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe - w drzwiach mieszkania. W niniejszej sprawie co prawda przesyłkę odebrał syn skarżącego T.S., ale na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki nie odnotowano tego faktu, co w opinii Sądu rodzi słuszne wątpliwości w przedmiocie tego, komu faktycznie doręczono list. Ponadto, jak zauważył Sąd listonosz postąpił niewłaściwie   przekreślając potwierdzenie doręczenia i odręcznie wpisując imię i nazwisko odbierającego, gdyż podpis odbiorcy korespondencji powinien być czytelny, a w razie gdy taki nie jest – listonosz nie może samodzielnie wpisać personaliów osoby, która odebrała przesyłkę. Parafka, jaka widnieje na potwierdzeniu odbioru, w opinii Sądu nie może zastępować podpisu, gdyż nie sposób ustalić na jej podstawie ani jednej litery składającej się na nazwisko podpisującego. Mając powyższe na uwadze WSA w Łodzi przyjął, że upomnienie nie zostało doręczone skutecznie, a w konsekwencji nie wywołało skutków prawnych. To z kolei podważa prawidłowość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko T.S.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną