Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

13 września 2018

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

Pewien mężczyzna zwrócił się do wójta, aby ten umorzył jego zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnienia. Z postępowania, jakie zostało wszczęte w sprawie wynika, że mężczyzna ten jest bezrobotny, a nadto posiada orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Poza tym mieszka sam, utrzymuje się jedynie z zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 604 zł miesięcznie. Ustalono również, że mężczyzna ten żyje skromnie – w mieszkaniu posiada jedynie podstawowe sprzęty. Ponadto, jest on osobą schorowaną i musi leczyć się ambulatoryjnie, w tym w poradni zdrowia psychicznego. Pomimo dysponowania takimi informacjami, wójt nie umorzył mężczyźnie zaległości, gdyż w jego opinii nie spełnia on wymogów z art. 67a §1 pkt 3 i § 2 Ordynacji Podatkowej. Wójt podkreślił, że mężczyzna nie wykazał istnienia ważnego interesu, a nadto zauważył, że zaległości powstały z tego powodu, że mężczyzna ten nie złożył deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami. Choć sprawa trafiła następnie do SKO, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta. Mężczyzna wniósł zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który ostatecznie uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem WSA SKO nie uwzględniło wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy, w tym zwłaszcza kosztów utrzymania, jakie ponosi skarżący oraz tytułu prawnego, jaki przysługuje mu do zajmowanej nieruchomości. Co ciekawe, kiedy sprawa trafiła po raz drugi do Kolegium, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta, a także w dalszym ciągu nie odniosło się do kwestii tytułu prawnego do nieruchomości, a jedynie powołało się na dane uzyskane z tym zakresie przez wójta. Należy bowiem podkreślić, że w tej sprawie do mężczyzny zwrócił się sam wójt, ten jednak odpowiedział, że dane dotyczące tytułu prawnego do jego nieruchomości są przecież znane wójtowi z urzędu. Powyższe braki skłoniły mężczyznę do ponownego zaskarżenia rozstrzygnięcia SKO, co okazało się słuszne, gdyż Sąd po raz wtóry rozpoznający sprawę zauważył, że stwierdzenia Kolegium są sprzeczne ze wcześniejszym wyrokiem. W opinii WSA w Rzeszowie choć rozstrzygnięcie o umorzeniu opłat za zagospodarowanie odpadami podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego, to jednak organ musi przeprowadzić postępowanie w taki sposób, aby ustalić, czy zaistniały przesłanki w postaci ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego. Zawsze też organ musi odnieść się do ustawowych przesłanek zwolnienia, a nadto racjonalnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie – czego nie uczyniło SKO w niniejszej sprawie. Co więcej, WSA w Rzeszowie uznał, że rozważania organów administracji publicznej w przedmiocie umorzenia zaległości są wybiórcze, wszak koncentrują się jedynie na powszechności obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale całkowicie pomijają zagadnienie ponoszenia ciężaru ekonomicznego opłat. Tymczasem skarżący utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej, a zatem ze środków publicznych i z tych też środków musiałby on spłacić zaległość. W związku z powyższym uznać należy, że wyegzekwowanie takiej opłaty nie tylko nie przysporzyłoby zasobów publicznych, ale wręcz spowodowałoby niedobór w środkach koniecznego utrzymania mężczyzny, który to niedobór i tak musiałby być zaspokojony ze środków publicznych. Konsekwencją argumentacji Sądu było to, że uchylił on zarówno decyzję SKO jak i poprzedzającą ją decyzję wójta. W opinii WSA w Rzeszowie prawidłowe załatwienie sprawy wymaga ponownego przeprowadzenia postępowania od samego początku. Omówione rozstrzygnięcie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 8 marca 2018 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 845/17.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną