Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

30 listopada 2018

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zainicjowała łącznie kilkadziesiąt postępowań przed stołecznymi sądami domagając się, by jej członkowie uzyskali dostęp do przydomowych garaży. Spółdzielnia ta wniosła o wykreślenie z III działu księgi wieczystej nieodpłatnej bezterminowej służebności gruntowej, która w praktyce polegała na możliwości przejazdu oraz przechodu przez pas drogi o 8 metrach szerokości. Spóldzielnia niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jednakże jak się potem okazało – uczyniła to po terminie, w związku z czym Sąd ją odrzucił. Strona złożyła zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej argumentując, że dotrzymała terminu do wniesienia skargi. Tymczasem Sąd Okręgowy posługując się systemem PESEL stwierdził, że w latach 2014 oraz 2017 zmarli uczestnicy postępowania, lecz mimo to nie zostało ono umorzone ani zawieszone. W obliczu takiej sytuacji Sąd Najwyższy zwrócił skargę kasacyjną wskazując, iż na gruncie niniejszego stanu faktycznego postępowanie należało zawiesić. Sąd Okręgowy doręczył więc spadkobiercom zmarłych uczestników odpisy skargi kasacyjnej oraz zażalenia. Jako że Spółdzielnia zainicjowała kilkadziesiąt analogicznych spraw, opisany problem wystąpił w każdej z nich. Mając na uwadze stopień złożoności sprawy, Sąd Okręgowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego czy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej postępowanie trzeba zawiesić jak nakazywałby to art. 174 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, a potem podjąć je z udziałem następców prawnych zmarłych uczestników, czy raczej postępowanie toczyć w dalszym ciągu oraz umożliwić spadkobiercom wniesienie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jak zauważył Sędzia sprawozdawca prof. Karol Weitz postępowanie wieczystoksięgowe ma charakter szczególny, wszak służy rejestracji zdarzeń prawnych odnoszących się do nieruchomości. Sąd Najwyższy dokładnie pochylił się nad wykładnią art. 626¹ § 2 kpc, który stanowi, że w przypadku postępowania wieczystoksięgowego: ,,uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić”. Zdaniem SN następca prawny uczestnika nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w tym przepisie. W konsekwencji, jeżeli w toku postępowania umiera któryś z uczestników, którego prawo ma zostać wykreślone, to wówczas  następca prawny zmarłego nie jest właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej. Sędzia Weitz podkreślił przy tym, że: ,,przedmiot następstwa prawnego nie obejmuje przedmiotu postępowania wieczystoksięgowego. A zatem przepisów o zawieszeniu postępowania nie stosuje się. SN miał na względzie, że następcy prawni także korzystają z ochrony swych praw i są z tym związane pewne ryzyka. Uznał jednak, że adekwatnym środkiem będzie powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Opisana uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego została wydana w dniu 28 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną