Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

30 listopada 2018

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zainicjowała łącznie kilkadziesiąt postępowań przed stołecznymi sądami domagając się, by jej członkowie uzyskali dostęp do przydomowych garaży. Spółdzielnia ta wniosła o wykreślenie z III działu księgi wieczystej nieodpłatnej bezterminowej służebności gruntowej, która w praktyce polegała na możliwości przejazdu oraz przechodu przez pas drogi o 8 metrach szerokości. Spóldzielnia niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jednakże jak się potem okazało – uczyniła to po terminie, w związku z czym Sąd ją odrzucił. Strona złożyła zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej argumentując, że dotrzymała terminu do wniesienia skargi. Tymczasem Sąd Okręgowy posługując się systemem PESEL stwierdził, że w latach 2014 oraz 2017 zmarli uczestnicy postępowania, lecz mimo to nie zostało ono umorzone ani zawieszone. W obliczu takiej sytuacji Sąd Najwyższy zwrócił skargę kasacyjną wskazując, iż na gruncie niniejszego stanu faktycznego postępowanie należało zawiesić. Sąd Okręgowy doręczył więc spadkobiercom zmarłych uczestników odpisy skargi kasacyjnej oraz zażalenia. Jako że Spółdzielnia zainicjowała kilkadziesiąt analogicznych spraw, opisany problem wystąpił w każdej z nich. Mając na uwadze stopień złożoności sprawy, Sąd Okręgowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego czy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej postępowanie trzeba zawiesić jak nakazywałby to art. 174 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, a potem podjąć je z udziałem następców prawnych zmarłych uczestników, czy raczej postępowanie toczyć w dalszym ciągu oraz umożliwić spadkobiercom wniesienie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jak zauważył Sędzia sprawozdawca prof. Karol Weitz postępowanie wieczystoksięgowe ma charakter szczególny, wszak służy rejestracji zdarzeń prawnych odnoszących się do nieruchomości. Sąd Najwyższy dokładnie pochylił się nad wykładnią art. 626¹ § 2 kpc, który stanowi, że w przypadku postępowania wieczystoksięgowego: ,,uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić”. Zdaniem SN następca prawny uczestnika nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w tym przepisie. W konsekwencji, jeżeli w toku postępowania umiera któryś z uczestników, którego prawo ma zostać wykreślone, to wówczas  następca prawny zmarłego nie jest właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej. Sędzia Weitz podkreślił przy tym, że: ,,przedmiot następstwa prawnego nie obejmuje przedmiotu postępowania wieczystoksięgowego. A zatem przepisów o zawieszeniu postępowania nie stosuje się. SN miał na względzie, że następcy prawni także korzystają z ochrony swych praw i są z tym związane pewne ryzyka. Uznał jednak, że adekwatnym środkiem będzie powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Opisana uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego została wydana w dniu 28 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną