O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić wysokość szkody z tytułu OC, jeżeli po kolizji drogowej właściciel dokonał naprawy pojazdu. Jak zauważył Sąd Okręgowy w Szczecinie wątpliwym jest czy w takiej sytuacji jako wysokość należnego odszkodowania traktować równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego czy raczej sumy widniejące na rachunkach z warsztatu samochodowego bądź kwoty wyliczone przez biegłego. Opisane problemy dotyczyły następujących sytuacji – w pierwszej z nich (sygn. akt III CZP 51/18) warsztat samochodowy obliczył wysokość szkody, motocykl został naprawiony przy wykorzystaniu nieoryginalnych części, ale jego właściciel nie przedstawił stosownej faktury. W drugiej (sygn. akt III CZP 64/18), do szkody miało dojść na parkingu hotelowym, auto zostało naprawione w Berlinie, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za naprawę oraz holowanie. Trzecia sytuacja (sygn. akt ( III CZP 72/18) dotyczyła właściciela, który auta nie naprawił i w takim stanie je sprzedał. Natomiast w czwartej (sygn. akt III CZP 74/18) właściciel auta sam ustalił hipotetyczne koszty naprawy pojazdu, następnie naprawił auto, ale nie udało mu się go przywrócić do stanu sprzed naprawy. W żadnej z tych spraw SN nie podjął uchwały, gdyż w jego opinii występujące w nich problemy zostały już uprzednio rozstrzygnięte w orzecznictwie. Jeżeli chodzi o sprawy oznaczone sygn. akt III CZP 51/18 i III CZP 74/18, w których naprawiono pojazdy, ale bez użycia oryginalnych części, to w opinii Sędzi przewodniczącej Moniki Koby, w judykaturze dostatecznie utrwaliło się już stanowisko, iż roszczenie z tytułu OC oraz kosztów naprawy pojazdu po kolizji przysługuje niezależnie od tego, czy właściciel pojazdu dysponuje rachunkami z warsztatu. Obowiązek naprawienia szkody powstaje już w chwili jej powstania, a zatem nie można go w żaden sposób uzależniać od istnienia faktur. Jak przypomniał Sąd Najwyższy, już od lat 80. można domagać się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia także wtedy, gdy naprawiło się pojazd. Wówczas odszkodowanie nie musi pokrywać się z równowartością poniesionych kosztów naprawy, gdyż należy tu uwzględniać również wszelkie wydatki, które są uzasadnione ekonomicznie oraz takie, które będą konstruować szkodę. SN przypomniał też o treści art. 363 § 1 kc, w myśl którego: ,,naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną