Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Jak podkreśla Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opracowało projekt ustawy, nowe regulacje mają ułatwić transgraniczną wymianę kopii utworów oraz przedmiotów objętych prawem pokrewnym  w odpowiednich formatach (np. audiobooków z nawigacją czy druków z pismem Braille’a), co w praktyce oznacza większą dostępność do tego rodzaju dzieł. Nowe rozwiązania mają służyć osobom: niewidomym; posiadającym dysfunkcję narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby sprawność wzroku takich osób stała się w zasadzie równoważna ze sprawnością wzroku osoby bez takiej dysfunkcji i które w związku z tym nie mogą czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji; osobom z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, które również nie są w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji oraz tym osobom, które cierpią na inną dysfunkcję fizyczną, nie pozwalającą im na trzymanie książki lub posługiwanie się nią bądź też na skupienie wzroku i poruszanie oczami w takim stopniu, aby normalnie czytać. Co ważne, omawiane regulacje znajdą zastosowanie także do programów komputerowych i praw pokrewnych. Z danych utworów w ramach dozwolonego użytku obok wymienionych kategorii osób będą mogły korzystać również jednostki sektora finansów publicznych, instytucje oświatowe, uczelnie, a także organizacje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a przy tym prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz wskazanych grup osób w zakresie m.in. edukacji czy szkoleń.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną