Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy PSD2 przez sektor bankowości. Co te rozwiązania oznaczają w praktyce? Otóż, zgodnie z dyrektywą PSD2 to dostawca jest odpowiedzialny za nieautoryzowane transakcje, zaś odpowiedzialność płatnika ma jedynie charakter wyjątkowy. Zatem w sytuacji, gdy ma miejsce nieautoryzowana transakcja to dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie (nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub otrzymania o niej zgłoszenia) zwrócić określoną sumę płatnikowi, a dopiero później ocenić czy było to konieczne. Nowe rozwiązania to także możliwość większej kontroli klientów banku nad płatnościami. Odbiorca płatności będzie mógł bowiem zablokować środki na karcie dopiero wówczas, gdy jej właściciel zatwierdzi kwotę transakcji. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie istotne, gdy chodzi o usługi hotelowe, jeżeli bowiem hotel ściągnie od klienta wyższą sumę niż ten powinien uiścić, klient nie będzie musiał jej zapłacić. Jak zostało już zasygnalizowane, termin na udzielenie odpowiedzi na skargę klienta wynosi już 15, a nie 30 dni licząc od dnia otrzymania skargi, jak to było do tej pory. Jak zaznaczają jednak urzędnicy z biura Rzecznika Finansowego, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni roboczych. Co więcej, wprowadzono również możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy ramowej z bankiem, przy czym gdy będzie to miało miejsce przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy, bank może nałożyć na klienta opłaty będące odpowiednikiem kosztów poniesionych wskutek wypowiedzenia umowy. Nowe rozwiązania przewidują również, że banki muszą szczegółowo informować swoich klientów o faktycznie ponoszonych kosztach i opłatach, w tym choćby o kursie walutowym, co ma pozwolić klientom racjonalnie gospodarować swoimi środkami.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną