Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w części nieruchomości. Co ważne, roszczenie to będzie przysługiwało uprawnionemu niezależnie od tego, czy z podobnym wnioskiem wystąpili inni współwłaściciele czy ich spadkobiercy. Jeżeli nie będzie można ustalić adresu pozostałych uprawnionych, zostaną oni zawiadomieni o złożeniu wniosku o zwrot poprzez obwieszczenie. Jednakże, jeżeli pomimo poinformowania, pozostali uprawnieni nie złożą wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części w określonym terminie, uprawnienie do zwrotu wygaśnie dla nich. Istotnym jest, że uprawniony będzie mógł domagać się zwrotu niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskał prawo do nieruchomości. Dochodzić zwrotu udziału w nieruchomości lub jej części będzie można w terminie 20 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Po tym okresie roszczenie przedawni się. Jak wskazują autorzy projektu ustawy, takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym zwłaszcza takich, które zostały przejęte dawniej niż przed 20 laty. Ustawa przewiduje też dodatkowe, specjalne uprawienie, które będzie przysługiwać w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. W tym czasie bowiem będzie można wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a także gdy do upływu tego terminu pozostały co najwyżej 3 lata. W najbliższym czasie nad projektem ustawy pochyli się Sejm.

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną