Powstanie Agencja Badań Medycznych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Powstanie Agencja Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma zrzeszać zarówno polskich jak i zagranicznych ekspertów z zakresu medycyny, którzy będą pracować nad innowacyjnymi badaniami dla pacjentów. Zgodnie z zamierzeniami projektodawców, Agencja ma przyczynić się do zwiększenia dostępu także do nowoczesnych terapii lekowych. Jeżeli zaś chodzi o jej organizację, to wskazać należy, że będzie to państwowa osoba prawna, nad którą nadzór będzie sprawował Minister Zdrowia, który będzie zresztą powoływał prezesa Agencji na sześcioletnią kadencję. Organem ABM ma być również Rada Agencji, licząca od 15 do 20 osób, również powoływanych przez Ministra Zdrowia. Warto zaznaczyć, że obecnie nie działa żadna wyspecjalizowana instytucja wspierająca rozwój polskiej medycyny, a niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie 2% wszystkich badań prowadzonych w kraju. AMB będzie finansowana zarówno z budżetu państwa jak i odpisu z NFZ w wysokości 0,3% jego przychodów. Agencja będzie starała się również pozyskiwać na swoją działalność środki unijne oraz pochodzące z międzynarodowych programów badawczych. Co ciekawe, o dofinansowanie z Agencji będą z kolei mogły się ubiegać inne jednostki badawczo-rozwojowe, w tym zwłaszcza uczelnie medyczne. Jak wskazują autorzy ustawy takie rozwiązanie ma przyczynić się do polepszenia współpracy między instytucjami medycznymi w ramach realizacji badań naukowych. Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości...

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom...

Postanowienie o przeszukaniu będzie można zaskarżyć

17 grudnia 2018

Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu ma przysługiwać osobie kontrolowanej i będzie wnoszone do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności. Rozwiązanie to wynika z uchwalonej przez Sejm w miniony piątek nowelizacji ustawy o policji i szeregu innych ustaw, która doprecyzowuje czynności, jakie funkcjonariusze mogą podjąć podczas kontroli, dostosowując...

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną