NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

10 stycznia 2017

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OSK 2445/14 orzekł, iż osoba ubiegająca się o prawo jazdy i podejmująca szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców ma prawo oczekiwać, że podmiot taki działa legalnie i podlega stosownemu nadzorowi przez organy państwa. Wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: skarżąca w 2007 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta L. o wydanie prawa jazdy kategorii B. Zdała ona wymagane egzaminy, a niezbędne dokumenty załączyła do wniosku. Prezydent Miasta orzekł o wydaniu skarżącej prawa jazdy wskazanej kategorii. Jednakże w 2013 r. do Urzędu Miejskiego w L. wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego, na mocy którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów w postaci zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla przyszłych kierowców, ponieważ zaświadczenia te jako poświadczające nieprawdę uznano za pochodzące z przestępstwa. W obliczu stwierdzenia, że również zaświadczenie przedłożone przez skarżącą było fałszywe - uchylono decyzję o wydaniu skarżącej prawa jazdy. Skarżąca odwołała się od powyższego rozstrzygnięcia, argumentując, że nie zdawała sobie sprawy zarówno w chwili rozpoczęcia kursu jak i po jego ukończeniu, że ośrodek szkoleniowy nie posiada uprawnień do prowadzenia kursów, a wydane zaświadczenia były nielegalne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało jednak w mocy decyzję organu I instancji. Skarżąca na tę decyzję złożyła skargę do WSA we Wrocławiu, domagając się jej uchylenia. Sąd ten zgodnie z jej żądaniem, uchylił zarówno tę decyzję jak i rozstrzygnięcie je poprzedzające, co uzasadnił tym, że nie można przyjąć, iż fakt przedłożenia przez skarżącą fałszywego zaświadczenia jest równoznaczny z tym, że nie ukończyła ona szkolenia, a zatem nie spełniła jednej z przesłanek umożliwiających wydanie jej prawa jazdy. Od tego wyroku z kolei skargę kasacyjną wniosło SKO w L. Rozpatrując skargę, NSA stwierdził, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Sąd ten podkreślił, że osoba podejmująca szkolenie dla przyszłych kierowców może oczekiwać i ufać, że zaświadczenie wydane jej po ukończeniu szkoleń przewidzianych harmonogramem, będzie stanowiło dokument uprawniający ją do przystąpienia do egzaminu państwowego, a w dalszej kolejności do uzyskania prawa jazdy. Zdaniem Sądu zaufanie to jest o tyle istotne, że podlega ochronie prawnej, stanowiąc emanację zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzącej się z zasady demokratycznego państwa prawnego. NSA dodał, że skarżąca nie miała żadnych podstaw, by sądzić, że prowadzone przez szkołę jazdy szkolenie jest nielegalne, tym bardziej, że szkoła ta uzyskała stosowne wpisy do rejestru oraz była nadzorowana przez starostę. Zaznaczył również, że przyznane skarżącej prawo jazdy stało jej słusznie nabytym przez nią prawem, którego mogłaby zostać pozbawiona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną