To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

24 stycznia 2017

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 4 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I ACa 645/16 orzekł, że do obowiązku sądu należy dokonanie oceny postanowień umowy pod kątem tego, czy można je uznać za niedozwolone. Zdaniem SA nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które zostało uprzednio uznane za niedozwolone, to nie można przyjąć automatycznie, że postanowienie to w danej sytuacji nie jest wiążące. Sąd orzekający w sprawie powinien bowiem każdorazowo ocenić, czy spełnione zostały przesłanki, od których zależy uznanie takiego postanowienia za abuzywne. W niniejszej sprawie bank wszczął wobec powodów egzekucję wierzytelności z tytułu udzielonego im kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Powodowie wnieśli o pozbawienie wykonalności tego tytułu, wskazując na okoliczność oszustwa popełnionego przez pracowników banku przy przedstawianiu oferty kredytu. Dodatkowo zarzucili oni bankowi, że korzysta on z niedozwolonej klauzuli umownej, która pozwala mu na dowolne określenie kursu waluty, do której indeksowany był kredyt. W sprawie w pierwszej kolejności wypowiedział się Sąd Okręgowy, który odnosząc się do art. 840 § 1 pkt 1 kpc, zauważył, iż charakter powództwa, którego podstawą jest wymieniony artykuł, przesądza o niemożliwości żądania w tym trybie ukształtowania stosunku prawnego. Zaznaczył nadto, że zarzuty powodów nie mogły doprowadzić do pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. SO wyraźnie zaakcentował, iż dłużnik obowiązany jest niewadliwie wykonać zaciągnięte zobowiązanie, bez względu na przyczyny, jakie skłoniły go do zawarcia umowy. Odnosząc się z kolei do zarzutu abuzywności jednego z postanowień regulaminu, wskazał, że ustawa Prawo Bankowe w aktualnym brzmieniu (w szczególności art. 69 ust. 2 pkt 4a tej ustawy) nakazuje bankom, aby określały w umowie kredytu: dokładne zasady dotyczące sposobów i terminów ustalania kursu wymianu walut oraz obowiązek bezpłatnej zmiany umowy kredytowej – w stosunku do kredytów nie spłaconych całkowicie. Sąd zarzucił również powodom, że nie wykazali oni, jaki wpływ na powstanie tytułu egzekucyjnego miała ewentualna abuzywność lub nieważność postanowienia umownego. Sąd zauważył także, że nawet usunięcie z umowy przedmiotowego postanowienia, nie skutkowałaby nieważnością całej umowy, a jedynie mogłoby prowadzić do pochylenia się przez Sąd nad zagadnieniem różnicy, jaka wynikła ze stosowania przez bank bezzasadnie zawyżonego kursu waluty w stosunku do kursu rynkowego, jaki określa NBP. W opinii Sądu, podważenie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym byłoby możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli wykazanoby, że gdyby nie omawiana klauzula, nie doszłoby do wypowiedzenia umowy i powstania natychmiastowej wymagalności kredytu, a tym samym wydania tytułu egzekucyjnego. Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji powodowie wnieśli apelację. Rozpoznając ją, Sąd Odwoławczy podniósł, że takie same postanowienia, jak zawarte w regulaminie banku, a będące przedmiotem postępowania, które umożliwiają bankowi dowolne ustalenie tabel kursu walut obcych, zostały wpisane w dniu 15 maja 2012 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK i uznane za niedozwolone. W odniesieniu zaś do zasięgu skutków wyroków uznających dane postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, Sąd stwierdził, iż prawem każdego sądu jest dokonanie oceny w przedmiocie tego, czy dane postanowienie ma abuzywny charakter. Zdaniem Sądu Apelacyjnego decydujące znaczenie w niniejszej sprawie miał fakt, że klauzula, na którą powoływali się powodowie, nie obowiązywała w chwili wypowiedzenia im umowy i wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Już wcześniej bowiem umowa, jaką powodowie zawarli z bankiem, dostosowana została do wymogów ustawy ,,antyspreadowej”, a także aneksowana w taki sposób, że powodowie mieli możliwość spłaty zaciągniętego przez siebie kredytu na wolnym rynku. SA dodał także, że abuzywność postanowień umowy, obowiązujących przy ustalaniu spłaconych już rat kredytu, została wyeliminowana już z chwilą dokonania spłaty.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną