Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń  - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

2 lutego 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

Aktualnie Kodeks Cywilny przewiduje, iż podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, jednakże po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo, termin ten ma ulec skróceniu do lat 6. Projekt zmian zakłada, iż do obowiązków sądu będzie należało ustalenie, czy dane roszczenie się przedawniło, co uniemożliwić ma egzekucję roszczeń już przedawnionych. Nie będzie już zatem konieczności dokonywania określonych czynności formalnych przez dłużnika. Zdaniem autorów projektu, obowiązujące przepisy poświęcone instytucji przedawnienia – nie są prawidłowe. Autorzy zawuważają, iż choć podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, to w odniesieniu do mandatu za jazdę bez biletu wynosi 1 rok, z kolei w przypadku roszczenia operatora sieci kablowej – jest to okres 2 lat. Dodatkowo autorzy zauważają, iż aktualnie sąd prowadzi postępowanie rozpoczęte pozwem wierzyciela, nawet wówczas, gdy okres przedawnienia już upłynął, a odstąpić od rozpatrywania roszczenia sąd może dopiero wtedy, kiedy dłużnik złoży odpowiedni wniosek. Co ważne, jeśli dłużnik z takim wnioskiem nie wystąpi – sąd może nakazać egzekucję komorniczą. Na takich działaniach natomiast korzystają przede wszystkim firmy windykacyjne, skupujące przedawnione roszczenia. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, z uwagi na szybkość prac nad projektem, mogłyby one wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zaznaczył również, iż priorytetowym celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. Warto podkreślić, iż omawiany projekt nie przewiduje zmian terminów roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy świadczeniami okresowymi – terminy te dalej będą wynosić 3 lata. Warto podkreślić, że opisywane zmiany obejmą nie tylko roszczenia pomiędzy osobami prywatnymi, ale również między firmami czy też pomiędzy firmą a osobą prywatną. Projekt zmian Kodeksu Cywilnego przewiduje dodatkowo, iż w sytuacji, gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia, z chwilą, kiedy wyrok się uprawomocni, zacznie biec ponowny termin przedawnienia. Aktualnie jest to 10 lat, po zmianach okres ten ma wynosić 3 lata. Autorzy projektu podkreślają, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie egzekucji. Co ciekawe, zmianie miałby ulec również sposób ustalenia początku i końca biegu przedawnienia. Projekt zakłada, iż początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się zarówno o roszczeniu jak i o zobowiązanej z tego tytułu osobie. Takie rozwiązanie ma zagwarantować lepszą ochronę interesów wierzyciela. Końcem biegu przedawnienia ma być zaś ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym termin upływa. Warto zauważyć, iż obecnie przepisy łączą początek biegu przedawnienia z wymagalnością roszczenia, co w rzeczywistości często bywa trudne do ustalenia. Zmiany, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz Kodeksu Cywilnego, obejmą również postanowienia Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, bank będzie zobowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o jego zajęciu, pomimo faktycznego zablokowania środków pieniężnych, bank nie będzie mógł również przekazać ich komornikowi przez 14 dni. W tym czasie dłużnik będzie mógł wystąpić z powództwem o wstrzymanie egzekucji, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Takie rozwiązanie nie obejmie jednak sytuacji, gdy komornik chce ściągnąć rentę lub alimenty.

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

14 grudnia 2018

28 grudnia wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Ustawa wdraża na grunt polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania...

Koniec problemów z niechcianymi SMS-ami

14 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia br. weszły bowiem w życie ważne zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które przewidują możliwość zablokowania wszystkich usług Premium, w tym zwłaszcza niechcianych SMS-ów, nawet, gdy usługi te są bezpłatne. Nowe regulacje pozwalają na określenie kwotowego progu dla wydatków na usługi Premium (odpowiednio 35,100 lub 200 zł) bądź...

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną