Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

7 lutego 2017

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 20 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Głównym celem projektu jest polepszenie relacji pomiędzy organami spółdzielni a ich członkami. Autorzy projektu wskazują, iż opisywana nowelizacja przyczyni się do uszczegółowienia oraz rozszerzenia aktualnie obowiązujących zasad, wprowadzi również szereg zupełnie nowych regulacji. Wśród proponowanych zmian znaleźć można m.in. obniżenie wysokości wpisowego do poziomu nieprzekraczającego 1/8 minimalnego wynagrodzenia, jak również obowiązki: prowadzenia osobnego rachunku dla każdego budynku znajdującego się w zasobach spółdzielni oraz naliczania opłat w oparciu o takie koszty, jakie są generowane w miejscu ich powstania. Dodatkowo, w rocznych sprawozdaniach z działalności finansowej spółdzielni trzeba będzie wykazywać różnice, jakie zachodzą pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania a przychodami z opłat – oddzielnie dla każdej nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem, mającym przyczynić się do wzmocnienia podmiotowej roli członka spółdzielni jest obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową strony internetowej, na której mają być udostępniane dokumenty stanowiące o istnieniu spółdzielni, a w części przeznaczonej wyłącznie dla jej członków – także dokumentów świadczących o czynnościach gospodarczych spółdzielni. Kolejnym ważnym zapisem jest propozycja wprowadzenia do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych możliwości powołania przez zgromadzenie ogólne nowego, niezależnego organu, opartego na inicjatywnie społecznej. Zgromadzenie ogólne mogłoby powołać taki organ w następstwie rozpatrzenia odpowiedniego wniosku, złożonego przez osoby zamieszkujące na obszarze, na którym taki organ miałby działać. Projekt poselski przewiduje również wiele zmian dotyczących organów spółdzielni, m.in. wprowadza zasadę kadencyjności zarządu, jak również nakłada na radę nadzorczą obowiązek merytorycznej i finansowej oceny zasadności propozycji przedłożonych przez zarząd do akceptacji walnego zgromadzenia, a dotyczących przedmiotu działalności spółdzielni i jej rozwoju. Co ważne, projekt zakłada również powstanie wspólnoty mieszkaniowej z mocy prawa w nieruchomości spółdzielczej z chwilą, gdy w danej nieruchomości zostanie przeniesiona w odrębną własność taka liczba lokali, których udziały przekroczą 20% wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zgodnie z postanowieniami projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do...

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do...

Posiadacze prawa jazdy kategorii B zyskają nowe uprawnienia

10 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie już pod koniec tego roku, osoby posiadające prawo jazdy kategorii B na terytorium Polski będą mogły bez konieczności uzyskiwania nowych uprawnień poruszać się motocyklem trójkołowym, o ile posiadają prawo jazdy kategorii...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanie się przestępstwem - o projekcie zmian w Kodeksie Karnym

5 grudnia 2018

Choć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2018 r. jest obecnie na etapie opiniowania, już dziś wzbudza dyskusje. Przewiduje on bowiem szereg nowych rozwiązań jak choćby poprawienie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie rozstrzygnięć sądu sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem czy zwiększenie ochrony interesu...

Od 1 stycznia PIT wypełni Krajowa Administracja Skarbowa

5 grudnia 2018

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne ułatwienia dla osób fizycznych. Otóż nie będą one musiały samodzielnie wypełniać PITu, gdyż będzie mógł to zrobić za nie sam urzędnik skarbowy. Obecnie każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej bądź elektronicznej (poprzez system e-Deklaracje). Od stycznia do wskazanych...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną